Tư Vấn Giải Pháp Dành Cho Doanh Nghiệp

Tư Vấn Giải Pháp Dành Cho Doanh Nghiệp

Giải Pháp
Phát Triển Nhân Tài

Phát triển hệ thống năng lực cốt lõi cho các vị trí chủ chốt trong tổ chức, phục vụ cho việc tuyển dụng, đào tạo, phát triển và bổ nhiệm nhân sự.
Thiết lập lộ trình phát triển nghề nghiệp dẫn kế hoạch phát triển cá nhân, góp phần gìn giữ nhân tài cho tổ chức.
Xây dựng mô hình đánh giá và kế hoạch phát triển lực lượng kế thừa cho tổ chức giúp củng cố và tạo dựng sự sẵn sàng về nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.

Giải Pháp Quản Lý & Nâng Cao Thành Tích Công Việc

Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản lý, đánh giá thành tích công việc dựa trên mục tiêu với tiêu chí đo lường và kế hoạch hành động rõ ràng, hướng đến việc xây dựng đội ngũ và văn hóa làm việc thành tích cao trong tổ chức.

Giải Pháp Cải Thiện Năng Suất Làm Việc & Tái Cấu Trúc Tổ Chức

Hướng đến việc hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội nâng cao hiệu quả kinh doanh phù hợp với mục tiêu phát triển của tổ chức, A&P Việt Nam song hành cùng doanh nghiệp trong việc triển khai các dự án cải thiện năng suất làm việc, tái cấu trúc tổ chức, một phần hoặc toàn bộ dự án, từ giai đoạn phân tích tình trạng của tổ chức, lên kế hoạch, thực thi dự án nhằm đảm bảo hiệu quả cao nhất cho dự án và chi phí đầu tư tối ưu nhất.